Prohlášení o ochraně osobních údajů

Na ochraně Vašich osobních údajů nám opravdu záleží

Jsme rádi, že navštěvujete naše webové stránky a děkujeme Vám za projevený zájem o naši společnost, naše produkty a naše webové stránky. Zajištění ochrany Vašeho soukromí při používání našich webových stránek je pro nás opravdu důležité.

Chtěli bychom, abyste věděli, kdy a které údaje shromažďujeme a jakým způsobem je používáme. Seznamte se prosím s níže uvedenými informacemi.

Osobní údaje

Osobní údaje jsou veškeré údaje identifikující konkrétně Vaši osobu. Vaše osobní údaje (např. oslovení, jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo) budou námi zpracovávány pouze dle platných českých zákonů o ochraně osobních údajů a v souladu s legislativou Evropské unie (EU) o ochraně údajů. Níže uvedený text Vám poskytne informace o povaze, rozsahu a účelu shromažďování, zpracování a používání osobních údajů.

Upozorňujeme, že přenos dat přes internet (např. Při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.

Kontaktní údaje o odpovědné osobě

Osobou odpovědnou ve smyslu všeobecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a dalších národních zákonů o ochraně osobních údajů členských zemí a dalších předpisů o ochraně údajů je:

Eckelmann s.r.o.
Růžová 17
69153 Tvrdonice
Česká republika

Tel.: +420 519 323 755
E-mail: info@eckelmann.cz
Web: www.eckelmann.cz

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

datenschutz@eckelmann.cz
Web: www.eckelmann.cz

Poznámka k přenosu dat do USA

Na našem webu jsou integrovány nástroje od společností se sídlem v USA. Pokud jsou tyto nástroje aktivní, mohou být vaše osobní údaje předány na americké servery příslušných společností. Chtěli bychom zdůraznit, že USA nejsou bezpečnou třetí zemí ve smyslu zákona EU o ochraně údajů. Americké společnosti jsou povinny odevzdat osobní údaje bezpečnostním úřadům, aniž byste jako dotčená osoba mohli proti tomu podniknout právní kroky. Nelze proto vyloučit, že americké úřady (např. Tajné služby) budou vaše údaje zpracovávat, vyhodnocovat a trvale ukládat na americké servery pro účely monitorování. Nemáme na tyto zpracovatelské činnosti žádný vliv.

Šifrovací protokol k přenosu dat SSL/TLS

Z bezpečnostních důvodů a za účelem ochrany přenášených osobních údajů a jiných důvěrných informací (např. dotazů zasílaných odpovědné osobě) používá tato webová stránka šifrovací protokol SSL popř. TLS. Stránku zabezpečenou šifrováním poznáte podle řetězce znaků „https: //“ a symbolu zámku ve vyhledávacím řádku ve Vašem internetovém prohlížeči.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, nemohou data, která nám předáte, číst třetí strany.

Logové soubory webového serveru

Tento web hostuje externí poskytovatel služeb (hoster). Následující data jsou přenášena z vašeho prohlížeče do hostitele (tzv. „soubory protokolu serveru“), aby mohly být naše webové stránky správně zobrazeny: Informace o typu a verzi používaného prohlížeče, operačním systému uživatele, poskytovateli internetových služeb uživatele, IP adrese uživatele, datu a času přístupu, o webových stránkách, z nichž systém uživatele vstupuje na naše webové stránky; webové stránky, na které uživatel vstupuje prostřednictvím našich webových stránek.

Logy přístupů k webovému serveru zaznamenávají, ke kterým stránkám byl v danou dobu uskutečněn přístup. Tyto logy obsahují následující údaje: IP adresu, autentifikaci uživatele heslem, datum, čas, stránky, k nimž byl uskutečněn přístup, protokoly, stavový kód, objem dat, referer, uživatelský agent, název vyvolaného hostitele.

IP adresy jsou přitom ukládány v anonymizované podobě. Za tímto účelem jsou odstraněny poslední tři číslice, tzn. číselná řada IP adresy 127.0.0.1 je změněna na 127.0.0.*. Stejně tak jsou anonymizovány adresy IPv6. Anonymizované IP adresy jsou uchovávány po dobu 60 dnů. Informace o použité autentifikaci uživatele heslem budou po uplynutí jednoho dne anonymizovány.

Zápis chyb do souborů (error-logy), které zaznamenávají chyby zobrazení stránek, jsou vymazány po sedmi dnech. Tyto soubory obsahují kromě chybových hlášení také IP adresu, z níž je uskutečňován přístup, a v závislosti na chybě také vyvolanou webovou stránku, na níž uživatel vstoupil.

Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na zlepšení stability a funkčnosti našich webových stránek.

S cílem zaručit zpracování v souladu s ochranou dat jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávkových dat s naším hostitelem.

Soubory cookies

Tato webová stránka používá k technicky nezbytným účelům tzv cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které nejsou trvale uloženy ve Vašem internetovém prohlížeči nebo Vaším internetovým prohlížečem a slouží pouze k zajištění funkčnosti webových stránek. Jiné soubory cookies zůstávají trvale uloženy a při příští návštěvě rozpoznají Váš prohlížeč, čímž zlepšují použitelnost webových stránek. Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písmeno f) GDPR na základě našeho oprávněného zájmu pokud jde o funkčnost a použitelnost našich webových stránek. Pokud byl požadován souhlas s ukládáním cookies, ukládají se příslušné cookies výhradně na základě tohoto souhlasu (čl. 6 odst. 1 a GDPR); souhlas lze kdykoli odvolat.

Technicky nezbytné soubory cookies jsou po ukončení prohlížeče zpravidla vymazány. Trvale uložené soubory cookies mají různou životnost, od několika minut až po několik let.

V internetovém prohlížeči si můžete nastavit, abyste byli informováni o uložení cookies a mohli použití cookies povolit pouze v jednotlivých případech, popř. přijímat cookies pouze v určitých případech nebo jejich ukládání zcela vyloučit a povolit jejich automatické mazání při každém ukončení prohlížeče. Každý prohlížeč se liší, pokud jde o správu nastavení souborů cookies. Vezměte však prosím na vědomí, že pokud cookies zakážete, funkčnost našich webových stránek tím může být omezena.

Jsou-li ukládány jiné soubory cookies (například cookies pro analýzu chování uživatele při procházení stránek), bude o nich v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů pojednáno samostatně.

Souhlas cookie s Usercentrics

Tento web používá technologii souhlasu s cookies od Usercentics k získání vašeho souhlasu s ukládáním určitých cookies na vašem koncovém zařízení a jejich dokumentování v souladu s ochranou dat. Poskytovatelem této technologie je Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 Mnichov, web: https://usercentrics.com (dále jen „Usercentrics“).
Když vstoupíte na náš web, budou do Usercentrics přeneseny následující osobní údaje:

  • Váš souhlas (y) nebo odvolání vašeho souhlasu (ů)
  • Vaše IP adresa
  • Informace o vašem prohlížeči
  • Informace o vašem zařízení
  • Čas vaší návštěvy webové stránky

Kromě toho uživatel soustředí ve vašem prohlížeči soubor cookie, aby vám mohl daný souhlas nebo jeho odvolání přiřadit. Takto shromážděná data budou uložena, dokud nás nepožádáte o jejich smazání, o vymazání cookie Usercentics sami nebo o účelu ukládání dat již neplatí. Povinné zákonné požadavky na uchovávání zůstávají nedotčeny.

Usercentics se používají k získání právně požadovaného souhlasu s používáním cookies. Právním základem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c GDPR.

Máme smlouvu na zpracování objednávek s Usercentrics. Jedná se o smlouvu stanovenou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že Usercentics zpracovává osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze v souladu s našimi pokyny a v souladu s GDPR.

Kontaktní formulář

Při korespondenci s námi (např. prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu) jsou shromažďovány osobní údaje. V příslušném kontaktním formuláři jsou uvedeny konkrétní údaje. Tyto údaje jsou uchovávány a používány výhradně pro účely zodpovězení Vaší poptávky/dotazu nebo pro navázání kontaktu a s tím související technickou správu údajů. Právním základem pro zpracování osobních údajů je náš oprávněný zájem na zodpovězení Vašich požadavků v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Existuje další právní základ pro zpracování čl. 6 odst. 1 pism. b) GDPR, pokud je váš kontakt zaměřen na uzavření smlouvy nebo na základě vašeho souhlasu čl. 6 odst. 1 pism. a) GDPR, pokud to bylo požadováno. Data, která zadáte do kontaktního formuláře, zůstanou u nás, dokud nás nepožádáte o jejich odstranění, odvolání souhlasu s uložením nebo účel uložení dat již neplatí (např. Po zpracování vaší žádosti). Zákonná ustanovení - zejména doby uchovávání - zůstávají nedotčena.

Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonicky nebo faxem, vaše žádost, včetně všech osobních údajů z ní vyplývajících (jméno, žádost), bude uložena a zpracována pro účely zpracování vaší žádosti. Tyto údaje nepředáváme bez vašeho souhlasu.

Tyto údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR za předpokladu, že vaše žádost souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytná k provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na účinném zpracování dotazů, které nám byly zaslány (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR),) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR), pokud to bylo požadováno.

Data, která nám pošlete prostřednictvím kontaktních požadavků, zůstanou u nás, dokud nás nepožádáte o jejich odstranění, odvolání souhlasu s uložením nebo účel uložení dat již neplatí (např. Poté, co byla vaše žádost zpracována). Povinná zákonná ustanovení - zejména zákonné doby uchovávání - zůstávají nedotčena.

Údajů uchazeče

Nabízíme vám možnost se na nás obrátit (např. E-mailem, poštou). V následujícím textu vás budeme informovat o rozsahu, účelu a použití vašich osobních údajů shromážděných během procesu podávání žádostí. Ujišťujeme vás, že vaše údaje budou shromažďovány, zpracovávány a používány v souladu s příslušnými zákony na ochranu údajů a všemi dalšími zákonnými ustanoveními a že s vašimi údaji bude zacházeno jako s přísně důvěrnými.

Pokud nám pošlete žádost, zpracováváme vaše související osobní údaje (např. Kontaktní a komunikační údaje, dokumenty žádosti, poznámky v souvislosti s pracovními pohovory atd.), Pokud je to nezbytné k rozhodnutí o založení pracovního poměru. Právním základem je § 26 BDSG-nový podle německého práva (zahájení pracovního poměru), čl. 6 odst. 1 pism. b) GDPR (všeobecné zahájení smlouvy) a - pokud jste dali souhlas, - čl. 6 odst. 1 pism. a) GDPR. Souhlas lze kdykoli odvolat. Vaše osobní údaje budou předány pouze osobám v naší společnosti, které se podílejí na zpracování vaší žádosti.

Pokud bude žádost úspěšná, budou údaje, které zadáte, uloženy v našich systémech zpracování dat na základě § 26 BDSG-nový a čl. 6 odst. 1 pism. b) GDPR za účelem provedení pracovního poměru.

Pokud vám nemůžeme nabídnout pracovní nabídku, odmítnete pracovní nabídku nebo stáhnete svou žádost, vyhrazujeme si právo použít údaje, které jste předali na základě našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), až po dobu 6 měsíců od Zachovat s námi ukončení procesu podávání žádostí (odmítnutí nebo stažení žádosti). Data budou poté vymazána nebo zničena. Úložiště slouží zejména k důkazním účelům v případě soudního sporu. Pokud je zřejmé, že údaje budou požadovány po uplynutí šestiměsíční lhůty (např. Kvůli hrozícímu nebo čekajícímu právnímu sporu), budou smazány pouze v případě, že již nebude použit účel dalšího skladování.

K delšímu skladování může dojít také, pokud jste udělili souhlas (čl. 6 odst. 1 pism. a) GDPR) nebo pokud zákonné požadavky na uchovávání brání vymazání.

Pokud vám nebudeme nabízet pracovní nabídku, můžete se připojit k našemu uchazeči. V případě přijetí budou všechny dokumenty a informace z přihlášky převedeny do fondu uchazečů, aby vás v případě vhodných volných míst kontaktovali.

Zařazení do skupiny uchazečů se uskutečňuje výhradně na základě vašeho výslovného souhlasu (čl. 6 odst. 1 pism. a) GDPR). Poskytnutí vašeho souhlasu je dobrovolné a nemá žádný vztah k současnému procesu podávání žádostí. Subjekt údajů může svůj souhlas kdykoli odvolat. V takovém případě budou údaje neodvolatelně vymazány ze skupiny žadatelů, pokud neexistují právní důvody pro jejich uchování.

Údaje ze skupiny uchazečů budou neodvolatelně vymazány nejpozději dva roky po udělení souhlasu.

Zveřejňování nabídek pracovních míst/údaje o uchazečích

Vaše údaje jakožto uchazeče o zaměstnání budou shromažďovány a zpracovávány za účelem zpracování procesu žádosti (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), přičemž souhlas s jejich zpracováváním můžete kdykoliv odvolat s účinností do budoucna. Pokud Vaše žádost o zaměstnání vyústí v uzavření pracovní smlouvy, mohou být Vámi předané údaje uloženy ve Vašem osobním spisu za účelem běžné organizace a správy v souladu s příslušnými právními předpisy. Vymazání Vámi předaných údajů bude provedeno po uplynutí 6 měsíců od případného zamítnutí žádosti o zaměstnání. Vyhrazujeme si právo uchovávat Vaše údaje po delší dobu, pokud jste výslovně vyjádřil-a svůj souhlas s delší dobou uložení údajů nebo pokud je delší doba uložení nezbytná z důvodu zákonem stanovených požadavků (např. důkazní břemeno ve smyslu obecného zákona o rovném zacházení).

Služba webové analýzy Google Analytics

Tento web používá funkce služby webové analýzy Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Analytics umožňuje operátorovi webu analyzovat chování návštěvníků webu. Provozovatel webových stránek dostává různá data o použití, například Zobrazení stránky, délka pobytu, použité operační systémy a původ uživatele. Google může tato data kombinovat do profilu, který je přiřazen příslušnému uživateli nebo jeho zařízení.

Google Analytics používá technologie, které umožňují rozpoznání uživatele za účelem analýzy chování uživatele (např. Cookies nebo otisky prstů zařízení). Informace shromážděné společností Google o používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA a ukládají se tam.

Tento analytický nástroj se používá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Provozovatel webových stránek má legitimní zájem na analýze chování uživatelů, aby optimalizoval jak svůj web, tak jeho reklamu. Pokud byl požadován odpovídající souhlas (např. Souhlas s ukládáním cookies), probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Tento web používá Google Analytics výhradně s příponou „_anonymizeIp ()“, které zajišťuje anonymizaci IP adresy jejím zkrácením. V důsledku rozšíření bude společnost Google předem zkrátit vaši IP adresu v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Úplná IP adresa je přenášena pouze na server Google v USA a ve výjimečných případech je zde zkrácena. IP adresa přenášená vaším prohlížečem jako součást Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji Google.

Naším jménem společnost Google použije tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webu, k sestavování zpráv o činnosti na webu ak poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webu a používáním internetu.

Odeslané námi a pomocí cookies, uživatelských ID, např. Data spojená s ID uživatele nebo reklamním ID jsou anonymizována nebo vymazána po 14 měsících. Podrobnosti najdete v následujícím odkazu: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en

Google můžete zabránit v shromažďování a zpracování vašich dat stažením a instalací pluginu prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Jako alternativu k plugin do prohlížeče nebo v prohlížečích v mobilních zařízeních klikněte prosím na následující odkaz pro nastavení souboru cookie pro odhlášení - Opt-Out-Cookie, který zabrání zaznamenávání prostřednictvím služby Google Analytics v budoucnu v rámci těchto webových stránek (tento Opt-Out-Cookie pro výjimky funguje pouze v tomto prohlížeči a pouze pro tuto doménu, pokud mažete soubory cookie v tomto prohlížeči, musíte znovu kliknout na tento odkaz): Deaktivování služby Google Analytics.

Bližší informace o způsobu zpracování uživatelských dat prostřednictvím služby Google Analytics naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu na zpracování údajů o objednávkách.

Tento web používá funkci „demografické charakteristiky“ Google Analytics, aby mohl návštěvníkům webových stránek zobrazovat vhodné reklamy v reklamní síti Google. To umožňuje vytváření přehledů, které obsahují prohlášení o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků webu. Tato data pocházejí z zájmově orientované reklamy od Googlu a také z údajů o návštěvnících od poskytovatelů třetích stran. Tato data nelze přiřadit konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoli deaktivovat pomocí nastavení reklam ve svém účtu Google nebo obecně zakázat shromažďování vašich údajů pomocí Google Analytics, jak je popsáno v bodě „Námitky proti shromažďování údajů“.

Webová písma Google

Tento web používá pro jednotné zobrazování písem tzv. Webová písma, která jsou poskytována společností Google. Fonty Google jsou nainstalovány místně. Neexistuje žádné připojení k serverům Google.

Další informace o webových fontech Google naleznete na adrese https://developers.google.com/fonts/faq a v prohlášení společnosti Google o ochraně údajů: https://policies.google.com/privacy?hl=fr.

Práva dotčené osoby

Jsou-li zpracovávány Vaše osobní údaje, pak jste dotčenou osobou ve smyslu nařízení GDPR a máte vůči osobě odpovědné za zpracování údajů následující práva:

Právo na informace podle čl. 15 GDPR: Máte právo na informace o námi zpracovávaných osobních údajích, na informace o účelu jejich zpracování, informace o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců, jimž Vaše údaje byly nebo jsou sdělovány, informace o plánované době uchovávání údajů nebo o kritériích pro určení doby jejich uchovávání, právo na opravu údajů, vymazání, omezení zpracování, vznesení námitky proti zpracování údajů, právo na podání stížnosti k orgánu dohledu, na informace o původu Vašich osobních údajů, nejsou-li získávány námi přímo od Vás, právo na informace o používání automatizovaného rozhodování včetně profilace a případně právo na průkazné informace o používané logice a rozsahu a o zamýšleném účelu takového zpracování, jakož i právo být informován/a o tom, jaké záruky jsou pro Vás zajištěny ve smyslu ustanovení čl. 46 GDPR pokud jde o předávání Vašich osobních údajů do třetích zemí.

Právo na opravu osobních údajů podle čl. 16 GDPR: Máte právo na opravu svých údajů, pokud jsou zpracovávané osobní údaje o Vaší osobě nesprávné či neúplné.

Právo na vymazání osobních údajů podle čl. 17 GDPR: Máte právo požadovat vymazání svých osobních údajů, je-li splněna jedna z podmínek z čl. 17 odst. 1 GDPR. Toto právo však není dáno v případě, že je zpracování osobních údajů nezbytné k výkonu práva na svobodu projevu a práva na informace, ke splnění zákonem stanovené povinnosti, z důvodů ochrany veřejného zájmu nebo za účelem uplatnění, výkonu či ochrany práv.

Právo na omezení zpracování osobních údajů podle čl. 18 GDPR: Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů po dobu ověřování Vašich údajů, pokud místo vymazání Vašich osobních údajů z důvodu nepřípustného zpracovávání údajů požadujete pouze omezení zpracování Vašich údajů, pokud Vaše osobní údaje již nepoužíváme pro účely zpracování, pokud však tyto osobní údaje potřebujete Vy za účelem uplatnění, výkonu či ochrany svých práv, nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a pokud v souvislosti s tímto dosud nebylo stanoveno, zda z naší strany převažují oprávněné důvody.

Právo na informace podle čl. 19 GDPR: Pokud jste uplatnil/a právo na opravu, vymazání nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů vůči správci údajů, je správce údajů povinen informovat všechny příjemce, jimž byly osobní údaje týkající se Vaší osoby předány, o opravě nebo vymazání či omezení zpracování těchto osobních údajů, s výjimkou případu, kdy je prokázáno, že toto není možné nebo pokud by splnění těchto požadavků vyžadovalo nepřiměřené úsilí. Máte právo být informováni o těchto příjemcích osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR: Máte právo obdržet ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu Vaše osobní údaje, které nám byly Vámi poskytnuty nebo požadovat jejich předání jiné odpovědné osobě, je-li tento požadavek technicky proveditelný.

Právo na odvolání uděleného souhlasu podle čl. 7 odst. 3 GDPR: Máte právo kdykoliv odvolat svůj dříve vydaný souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, a to s účinností do budoucna. V případě odvolání vydaného souhlasu bude námi neprodleně provedeno vymazání příslušných osobních údajů, pokud pro další zpracovávání těchto údajů nebude dán jiný právní základ umožňující zpracovávání údajů bez souhlasu subjektu údajů. Odvolání vydaného souhlasu nemá vliv na legálnost zpracování údajů, které bylo prováděno na základě souhlasu do okamžiku jeho odvolání.

Právo na podání stížnosti podle čl. 77 GDPR: Aniž by tím byl dotčen jakýkoliv jiný opravný prostředek uplatňovaný prostřednictvím soudu či správního orgánu, máte právo podat stížnost k příslušnému orgánu dohledu, zejména v členském státě, v němž máte bydliště, v němž se nachází místo Vašeho výkonu zaměstnání nebo v místě údajného porušení pravidel, domníváte-li se, že je zpracování osobních údajů týkajících se vaší osoby prováděno v rozporu s ustanoveními GDPR.

Orgán dohledu, jemuž byla stížnost podána, informuje podavatele stížnosti o stavu a výsledcích podané stížnosti, včetně informace o možnosti uplatnění opravného prostředku prostřednictvím  soudního příkazu ve smyslu článku 78 GDPR.

Právo na vznesení námitky

podle článku 21 GDPR

Pokud ke zpracování vašich osobních údajů dochází za účelem ochrany našeho převažujícího oprávněného zájmu (právní základ podle čl. 6 odst. 1 písm. F), nebo ve veřejném zájmu (právní základ podle čl. 6 odst. 1 písm. E),), máte právo z důvodů, které vyplývají z vašeho konkrétního Situace může kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů.

Uplatníte-li své právo vznést námitku, pak přestaneme zpracovávat předmětné údaje, nebudeme-li moci prokázat existenci přesvědčivých oprávněných důvodů pro jejich zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud je zpracování těchto údajů prováděno za účelem uplatnění, výkonu nebo ochrany našich práv.

Pokud jsou osobní údaje, které se vás týkají, zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli a bez udání důvodu protestovat proti zpracování vašich osobních údajů za účelem reklamy tohoto typu. Totéž platí pro profilování subjektu údajů, pokud je to spojeno s touto formou přímého marketingu.

Pokud nesouhlasíte se zpracováním svých osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudeme již Vaše osobní údaje k těmto účelům používat.

Doba trvání uložení osobních údajů

Doba uložení osobních údajů je dána příslušnou zákonem stanovenou dobou uchovávání těchto údajů (např. lhůty pro uchovávání údajů pro obchodní a daňové účely). Po uplynutí stanovené lhůty jsou příslušné údaje běžně vymazávány, pokud jejich další uložení již není nezbytné z důvodu plnění smlouvy nebo uzavření smlouvy a/nebo pokud z naší strany nadále neexistuje oprávněný zájem na jejich dalším uchovávání.

Kontakt